REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

§1
[Informacje wstępne]

 1. www.cfasofficial.com jest stroną internetową, która prezentuje działalność i usługi oferowane przez Podmioty Współpracujące, tj.:
  • Fundacja Center For American & European Studies, NIP: 7812019909, REGON: 38871141800000, KRS: 0000895006, Stobnicka 5B, 60-480 Poznań, Polska;
  • Stowarzyszenie Center For American Studies, NIP: 7811990247, REGON: 38256651800000, KRS 0000771445, Stobnicka 5B, 60-480 Poznań, Polska
  • Łukasz Bartosik Center For American, European & Global Studies, NIP: 7812015745, REGON: 387711534, Stobnicka 5B, 60-480 Poznań, Polska;
 2. Strona została utworzona, aby prezentować działalność i ofertę handlową Podmiotów Współpracujących.
 3. Biuro Obsługi Klienta - W sprawach związanych ze stroną i na potrzeby wypełniania obowiązków i praw wynikających z niniejszego regulaminu, które dotyczą wszystkich Podmiotów Współpracujących prosimy o kierowanie korespondencji:
  • Pocztą tradycyjną na adres pocztowy: Stobnicka 5B, 60-480 Poznań, Polska;
  • Pocztą elektroniczną na adres: [email protected];
  • Telefonicznie pod numerem: 792 342 107
 4. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez Podmioty Współpracujące, w szczególności za pośrednictwem Strony oraz korzystanie przez użytkowników ze Strony, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 5. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usługi oferowanej poprzez Stronę, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczęcia przesyłania danych.
 6. Prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej związane z funkcjonowaniem Strony należą w całości do Podmiotów Współpracujących.

§2
[Słownik pojęć]

 1. Strona – strona internetowa cfasofficial.com zawierająca informację o działalności Podmiotów Współpracujących oraz ich ofertę handlową.
 2. Podmioty Współpracujące:
 • Fundacja Center For American Studies Language Courses, NIP: 7812019909, REGON: 38871141800000, KRS: 0000895006;
 • Stowarzyszenie Center For American Studies, NIP: 7811990247, REGON: 38256651800000, KRS 0000771445,
 • Łukasz Bartosik Center For American, European & Global Studies, NIP: 7812015745, REGON: 387711534
 1. Podmiot Świadczący Usługę – jeden z Podmiotów Współpracujących, który świadczy daną usługę odpłatną, według wskazania w Regulaminach Usług.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin.
 3. Regulaminy Usług – regulaminy usług świadczonych przez dany Podmiot Świadczący Usługę, stanowiące integralną część Regulaminu.
 4. Użytkownik – osoba korzystająca ze Strony.
 5. Uczestnik – osoba, która zakupiła i zarejestrowała się na dowolną usługę odpłatną poprzez Formularz Zgłoszeniowy.
 6. Usługa – usługa, której oferta została zaprezentowana na Stronie i świadczona jest przez Podmioty Współpracujące łącznie lub przez dany Podmiot Świadczący Usługę.
 7. Ogłoszenie o Usłudze – informacja zaprezentowana na Stronie zawierająca szczegółowe informacje dotyczące danej Usługi – np. opis konkretnej Konferencji Naukowej lub konkretnego Szkolenia lub Kursu.
 8. Newsletter – personalizowana informacja zawierająca informacje o rabatach i nowościach oraz produktach i usługach Podmiotów Współpracujących.
 9. Subskrybent – użytkownik zapisany do newslettera.
 10. Formularz Zgłoszeniowy – narzędzie informatyczne udostępnione na Stronie służące do zakupu i rejestracji na poszczególne usługi świadczone odpłatnie przez Podmioty Współpracujące.
 11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 12. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.
 13. Prawo telekomunikacyjne – Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.
 14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.
 15. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.

§3
[Warunki techniczne]

 1. Do prawidłowego korzystania ze Strony wymagane są:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera użytkownika dokumentów hipertekstowych (HTML) udostępnionych w sieci Internet za pośrednictwem usługi WWW,
  3. zaleca się korzystanie z przeglądarek internetowych Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera lub Microsoft Edge.

§4
[Usługi]

 1. Podmioty Współpracujące świadczą na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Podmioty Współpracujące świadczą nieodpłatnie następujące usługi Użytkownikom:
 3. Prezentowanie informacji handlowej oraz informacji o działalności Podmiotów Współpracujących.
 4. Wysyłka newslettera.
 5. Podmioty Współpracujące świadczą odpłatnie następujące usługi użytkownikom:
 6. Przeprowadzanie szkoleń i kursów,
 7. Organizację konferencji naukowych,
 8. Organizację konferencji branżowych,
 9. Organizację lekcji językowych
 10. Wydawanie publikacji naukowych,
 11. Redakcja i korekta tekstów anglojęzycznych,
 12. Konsultacje i mentoring,
 13. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,
 14. Konsultacje CV i listu motywacyjnego.
 15. Cennik usług odpłatnych dostępny jest w odpowiedniej zakładce na stronie cfasofficial.com.
 16. Wszelkie ogłoszenia, w tym ceny, opis usług i pozostałe informacje zawarte na Stronie, nie stanowią oferty, oferty handlowej, ani oferty w postaci elektronicznej, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy.
 17. Usługi opisane w ust. 2 niniejszego paragrafu Podmioty Współpracujące świadczą wspólnie.
 18. Usługi opisane w ust. 3 niniejszego paragrafu świadczone są przez właściwy Podmiot Współpracujący. Informacja o tym, który Podmiot Współpracujący świadczy daną usługę wynika z postanowień Regulaminu bądź też postanowień Regulaminów Usług. 
 19. Szczegółowe warunki świadczenia poszczególnych usług zawieranych z właściwym Podmiotem Współpracującym zostały opisane szczegółowo w Regulaminie oraz w Regulaminach Usług.

§5
[Regulaminy Usług]

[A. Postanowienia ogólne]

 1. Wykupując którąkolwiek z usług odpłatnych opisanych w niniejszym paragrafie Regulaminu poprzez Formularz Zgłoszeniowy Uczestnik oświadcza, że:
  1. wyraża zgodę na przetwarzanie, zgodnie z polityką prywatności, przez Podmioty Współpracujące jego danych osobowych oraz nagrywanie i udostępnianie wizerunku w celach:
   • organizacji i prawidłowego wykonania usługi,
   • udostępniania do celów promocyjnych i marketingowych przez Podmioty Współpracujące zdjęć i nagrań z jego wizerunkiem, na takich kanałach jak: Facebook, Instagram, TikTok, Youtube, pod warunkiem, że wizerunek stanowi część większej całości (np. konferencji lub szkolenia w którym uczestniczyło wiele osób). Zgoda obejmuje łącznie nieograniczone w czasie, nieograniczone co do terytorium (w szczególności w Internecie - na stronie internetowej oraz kanale YouTube administratora i innych podobnych kanałach przekazu), nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie przez administratora wizerunku oraz ew. głosu zawartego na zdjęciach/nagraniu w celu promocji działalności administratora oraz wykorzystania w dalszej działalności administratora.

 

Uczestnik jednocześnie tym samym oświadcza, że został poinformowany o zasadach przyszłego przetwarzania danych oraz o przysługujących mi uprawnieniach. W każdej chwili może wycofać zgodę na publikację wizerunku.

 1. wszystkie dane podane w Formularzu Zgłoszeniowym są ostateczne, wiążące i prawdziwe. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie występujące w jego formularzu zgłoszeniowym błędy. 
 2. wyraża zgodę na możliwość wyboru tylko jednej z dwóch wersji certyfikatu potwierdzającego jego skorzystanie z usługi: 
  • wysyłanego drogą pocztową na wskazany przez Uczestnika adres certyfikatu w wersji papierowej, opatrzonego podpisem elektronicznym przez przedstawiciela Podmiotu Świadczącego Usługę (jeśli informacja zaprezentowana na Stronie zawierająca szczegółowe informacje dotyczące danej Usługi – np. opis konkretnej Konferencji Naukowej lub konkretnego Szkolenia lub Kursu – nie zawiera informacji o cenie wysyłki certyfikaty wysyłanego drogą pocztową, do ceny Usługi należy doliczyć 30 PLN).
  • certyfikatu w wersji elektronicznej przesyłanego na wskazany przez Uczestnika adres e-mail w formacie PDF, opatrzonego podpisem elektronicznym przez przedstawiciela Podmiotu Świadczącego Usługę. 
 3. w dniu wykonania usługi będzie posiadał aplikację niezbędną do świadczenia usługi (MS Teams, Zoom lub inną określoną w Ogłoszeniu o Usłudze). 
 4. adres e-mail podany w Formularzu Zgłoszeniowym jest zintegrowany z aplikacją przy wykorzystaniu której Podmiot Świadczący Usługę wykonuje usługę. 
 5. nie będzie w żadnej formie utrwalać, przechowywać, powielać, rozpowszechniać, nagrywać lub udostępniać treści i materiałów prezentowanych przed, w trakcie oraz po zakończeniu Konferencji, Lekcji, Kursu, Szkolenia, lub innej Usługi, chyba że Podmiot Świadczący Usługę wyrazi na to zgodę na piśmie lub drogą mailową.
 6. Podmiot Świadczący Usługę oświadcza, że:
  1. zastrzega sobie dwumiesięczny termin na wysyłkę certyfikatów na adresy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i trzymiesięczny termin na wysyłkę certyfikatów poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że Podmiot Świadczący Usługę określi termin wcześniejszy.
  2. zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia zmian informacji podanych w Formularzu Zgłoszeniowym.
  3. na życzenie za zrealizowaną usługę wystawia fakturę VAT w formie elektronicznej (PDF). Jeśli faktura opłacona ma być przez podmiot zewnętrzny (w szczególności szkołę wyższą), zgłoszenie chęci otrzymania faktury powinno nastąpić co najmniej trzy tygodnie przed konferencją lub kursem/szkoleniem/lekcją lub inną podobną usługą.
  4. faktura za zrealizowaną usługę przesyłana jest do uczestnika szkoleń zwyczajowo w ostatni dzień konferencji/kursu/szkolenia/innej usługi, zaś nie później niż w przeciągu dwóch tygodni od zakończenia konferencji/kursu/szkolenia/innej usługi.
  5. faktura za zrealizowaną usługę wystawiana jest po wniesieniu opłaty za szkolenie/kurs/konferencję/inną usługę.
 7. W sprawach nieokreślonych w niniejszym paragrafie, do obowiązków Uczestnika i Podmiotu Świadczącego Usługę stosuje się zasady dobrych obyczajów, obyczajów akademickich oraz przepisy obowiązującego prawa.
 8. Opłaty za usługi odpłatne nie podlegają zwrotom z zastrzeżeniem §6 Regulaminu.
 9. Postanowienia zawarte w ust. 1-4 niniejszego paragrafu dotyczą wszystkich usług odpłatnych niezależnie od tego, kto jest Podmiotem Świadczącym Usługę.

 

[B. Poszczególne usługi]

 1. Przeprowadzanie Szkoleń i Kursów:
  1. Usługa świadczona przez Fundację Center For American & European Studies (NIP: 7812019909, REGON: 38871141800000, KRS: 0000895006).
  2. Usługa polega na przeprowadzeniu przez Podmiot Świadczący Usługę szkolenia lub kursu o zakresie tematycznym opisanym na stronie cfasofficial.com, czyli przyznaniu Uczestnikowi prawa wstępu na kurs/szkolenie (prawo to powstaje w momencie uiszczenia przez Uczestnika płatności i zaksięgowania jej na koncie podmiotu Świadczącego Usługę). Udział w Szkoleniu lub Kursie dokumentowany jest wystawieniem certyfikatu. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest 100% aktywnej obecności w kursie z włączoną kamerą. Zastrzegamy sobie prawo do niewystawienia certyfikatu dla Uczestnika, który nie przestrzega tego warunku.
  3. Każdy uczestnik otrzyma cyfrowy certyfikat opatrzony podpisem Prezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. akademickich Center For American Studies. Certyfikat zawiera również nazwisko prowadzącego/ych szkolenie i tytuł szkolenia oraz ilość odbytych godzin szkoleniowych. Do certyfikatu dołączany jest syllabus. 
  4. Uczestnik obowiązany jest podjąć wszystkie kroki niezbędne do niezakłóconego uczestnictwa w Szkoleniu lub Kursie.
  5. Opłata ponoszona przez Uczestnika na rzecz Podmiotu Świadczącego Usługę za udział w Szkoleniu lub Kursie obejmuje udział jednej osoby.   
  6. Uczestnik nie może nagrywać transmisji audio-wideo ze Szkolenia realizowanego przez Podmiot Świadczący Usługę.
  7. Uczestnik Szkolenia ma prawo wykorzystywać przekazane mu materiały szkoleniowe tylko na użytek własny.
  8. Link do transmisji (pokoju szkoleniowego online) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem szkolenia drogą mailową.
  9. Każdy uczestnik ma obowiązek dysponować kamerą, mikrofonem oraz połączeniem internetowym pozwalającym na nieprzerwane uczestniczenie w Szkoleniu lub Kursie. Podmiot Świadczący Usługę nie odpowiada za zakłócenia techniczne występujące po stronie uczestników. 
  10. Uczestnicy wybranych szkoleń otrzymują zestaw darmowych materiałów do samodzielnej nauki po zakończeniu szkolenia – jeśli wynika to z Ogłoszenia o Usłudze.
  11. Uczestnik obowiązany jest zgłaszać wszystkie problemy techniczne (przed Szkoleniem jak i w dniu Szkolenia) poprzez wiadomość prywatną do przedstawiciela Podmiotu Świadczącego Usługę, dokonując precyzyjnego określenia problemu. 

 

 1. Organizacja konferencji naukowych:
  1. Usługa świadczona przez Fundację Center For American & European Studies (NIP: 7812019909, REGON: 38871141800000, KRS: 0000895006).
  2. Usługa polega na zorganizowaniu oraz przeprowadzeniu przez Podmiot Świadczący Usługę Konferencji Naukowej lub Międzynarodowej Konferencji Naukowej i umożliwienie Uczestnikowi albo (1) wygłoszenia referatu oraz zaprezentowanie prezentacji na wybrany temat (Uczestnik Czynny) lub (2) wysłuchania prezentacji wygłaszanych przez inne osoby (Uczestnik Bierny). Usługa jest realizowana poprzez przyznanie Uczestnikowi prawa wstępu na konferencję (prawo to powstaje w momencie uiszczenia przez Uczestnika płatności i zaksięgowania jej na koncie podmiotu Świadczącego Usługę). Uiszczenie płatności za udział w Konferencji jest równoznaczne z rezerwacją czasu na wystąpienie w ramach harmonogramu konferencji (Uczestnik Czynny) lub zagwarantowania miejsca wśród słuchaczy (Uczestnik Bierny). Każda Konferencja posiada Komitet Naukowy, w ramach którego zasiada co najmniej jeden pracownik naukowy z tytułem doktora habilitowanego. 
  3. Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (na konferencjach ogólnopolskich) lub 15-20 minut (na konferencjach międzynarodowych) – chyba, że Ogłoszenie o Usłudze stanowi inaczej.
  4. Opłata za wystąpienie na Konferencji uiszczana przez Uczestnika na rzecz Podmiotu Świadczącego obejmuje wystąpienie na konferencji jednej osoby.
  5. Podmiot Świadczący Usługę zastrzega możliwość selekcji abstraktów i niedopuszczenia do udziału uczestnika, jeśli wartość naukowa zaproponowanego referatu (wystąpienia) jest znikoma.
  6. Dokonując rejestracji na Konferencję poprzez Formularz Zgłoszeniowy Uczestnik udziela Podmiotowi Świadczącemu Usługę nieodpłatnej bezterminowej, niewyłącznej licencji na wykorzystywanie abstraktu referatu (wystąpienia) oraz jego utrwalanie, zwielokrotnianie, odtworzenie oraz udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez sieć Internet.
  7. Dokładna godzina referatu (wystąpienia) zostanie ustalona przez Podmiot Świadczący Usługę bez możliwości dokonywania zmiany godziny wystąpienia przez Uczestnika. Obowiązkiem uczestnika jest być gotowym do wygłoszenia swojego  referatu (wystąpienia) w toku trwania całej konferencji w ramach określonych przez Podmiot Świadczący Usługę. Powyższe ma zastosowanie również w sytuacji, gdy Konferencja zostanie wydłużona o kolejny dzień.
  8. Program konferencji zostanie opublikowany na co najmniej trzy dni przed wydarzeniem i zostanie opublikowany na stronie wydarzenia na Facebooku oraz zostanie przesłany bezpośrednio do uczestników czynnych i biernych konferencji.
  9. Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym Uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji drogą mailową.
  10. Uczestnik Czynny obowiązany jest podjąć wszystkie kroki niezbędne do niezakłóconego wygłoszenia referatu (wystąpienia) na konferencji realizowanej przez Podmiot Świadczący Usługę. Uczestnik Czynny obowiązany jest między innymi do utrzymywania włączonej i sprawnej kamery i mikrofonu (przekaz audio-wideo) oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania swojego połączenia internetowego i prezentacji multimedialnej w toku trwania całego referatu (wystąpienia). 
  11. Uczestnik Czynny obowiązany jest do obecności na panelu konferencyjnym podczas którego wygłasza swój referat (wystąpienie) oraz do uczestniczenia w sesji pytań i odpowiedzi, która następuje po zakończeniu każdej z sesji konferencji.
  12. Uczestnik obowiązany jest zgłaszać wszystkie problemy techniczne (przed konferencją, jak i w dniu konferencji) poprzez wiadomość mailową do Koordynatora Konferencji, dokonując precyzyjnego określenia problemu. 

 

 1. Organizacja Konferencji Branżowych:
  1. Usługa świadczona przez Fundację Center For American & European Studies (NIP: 7812019909, REGON: 38871141800000, KRS: 0000895006).
  2. Usługa polega na zorganizowaniu oraz przeprowadzeniu przez Podmiot Świadczący Usługę Konferencji Branżowej i umożliwienie uczestnictwa w tej konferencji Uczestnikowi (prawo to powstaje w momencie uiszczenia przez Uczestnika płatności i zaksięgowania jej na koncie podmiotu Świadczącego Usługę). W ramach Konferencji Branżowej Podmiot Świadczący Usługę organizuje wystąpienia kilku ekspertów z danej dziedziny, którzy prezentują swoje wystąpienia (referaty). Uczestnik uczestniczy poprzez bierne słuchanie wystąpień (referatów) oraz zadawanie pytań podczas sesji pytań i odpowiedzi.
  3. Program konferencji zostanie opublikowany na co najmniej trzy dni przed wydarzeniem i zostanie opublikowany na stronie wydarzenia na Facebooku oraz zostanie przesłany bezpośrednio do uczestników czynnych i biernych konferencji.
  4. Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem Konferencji drogą mailową.
  5. Uczestnik obowiązany jest podjąć wszystkie kroki niezbędne do niezakłóconego uczestnictwa w Konferencji. Uczestnik obowiązany jest między innymi do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania swojego połączenia internetowego w toku trwania całej Konferencji.
  6. Uczestnik obowiązany jest zgłaszać wszystkie problemy techniczne (przed konferencją jak i w dniu konferencji) poprzez wiadomość prywatną do Podmiotu Świadczącego Usługę tylko i wyłącznie na portalu Facebook, dokonując precyzyjnego określenia problemu. 
  7. Opłata za udział w Konferencji Branżowej uiszczana przez Uczestnika na rzecz Podmiotu Świadczącego obejmuje uczestnictwo w Konferencji jednej osoby.

 

 1. Organizację lekcji językowych:
  1. Usługa świadczona przez Fundację Center For American & European Studies Language Courses (NIP: 7812019909, REGON: 38871141800000, KRS: 0000895006).
  2. Usługa polega na zorganizowaniu oraz przeprowadzeniu przez Podmiot Świadczący Usługę lekcji indywidualnych lub grupowych i umożliwienie Uczestnikowi wzięcia udziału w lekcjach. Każdy z prowadzących wyznaczy odpowiednio czas na zadawanie pytań – werbalnie (z użyciem mikrofonu) lub tekstowo (z wykorzystaniem funkcji czatu). Niektórzy prowadzący pozwolą zadawać pytania na bieżąco, w toku odbywania zajęć, zgodnie z Ogłoszeniem o Usłudze.
  3. Uczestnicy wybranych Lekcji otrzymują zestaw darmowych materiałów do samodzielnej nauki po zakończeniu szkolenia – jeśli wynika to z Ogłoszenia o Usłudze.
  4. Dokładny program lekcji zawarty jest każdorazowo w ich opisie na stronie cfasofficial.com oraz na Facebooku.
  5. Podmiot Świadczący Usługę zastrzega sobie prawo do wprowadzenia modyfikacji w programie lekcji w celu prawidłowej realizacji jego założeń, jak również zmiany osoby prowadzącego lekcję.
  6. Uczestnik obowiązany jest podjąć wszystkie kroki niezbędne do niezakłóconego uczestnictwa w lekcji. Uczestnik obowiązany jest między innymi do utrzymywania włączonej i sprawnej kamery i mikrofonu (przekaz audio-wideo) oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania swojego połączenia internetowego w toku trwania całego lekcji (szkolenia). 
  7. Każdy uczestnik powinien dysponować kamerą, mikrofonem oraz dobrym połączeniem internetowym. Nie odpowiadamy za zakłócenia techniczne występujące po stronie uczestników.
  8. Opłata za udział w lekcji (lekcjach) językowych uiszczana przez Uczestnika na rzecz Podmiotu Świadczącego Usługę obejmuje uczestnictwo w lekcji (lekcjach) jednej osoby.
  9. Rejestracja na indywidualną lekcją językową w terminie krótszym niż 72 godziny (3 dni) wiążę się z dodatkową opłatą w wysokości 30 złotych. Rejestracja na lekcję językową w terminie krótszym niż 24 godziny (1 dzień) wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 60 złotych.

 

 1. Wydawanie publikacji naukowych:
  1. Usługa świadczona przez wydawnictwo (dalej jako: Wydawnictwo) Fundacji Center For American & European Studies Language Courses (NIP: 7812019909, REGON: 38871141800000, KRS: 0000895006).
  2. Usługa polega na wydaniu publikacji naukowej zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. Podmiot Świadczący usługę stawia sobie za cel zachowanie wszystkich standardów akademickich oraz standardy stylu oraz poprawności.
  3. W przypadku publikacji indywidualnych Usługa jest każdorazowo i indywidualnie wyceniania poprzez kontakt autora z Wydawnictwem i ustalenie warunków współpracy, w tym terminów i kosztów realizacji wydania.
  4. W przypadku monografii zbiorowych procedura wydawnicza przebiega następująco:
   • Redaktor publikacji ogłasza i otwiera nabór na teksty,
   • Redakcja merytoryczna i kontrola formalna tekstów przez Autora/Redaktora
   • Przesłanie Wydawnictwu przez Autora/Redaktora tekstów wraz ze spisem treści
   • Kontrola formalna tekstów przez Wydawnictwo
   • Recenzja zewnętrzna, w wyniku której tekst zostaje przyjęty bez poprawek, skierowany do poprawek, zgodnie ze wskazówkami recenzenta lub zostaje odrzucony bez możliwości jego poprawienia.
   • Korekta i redakcja tekstu przez Wydawnictwo.
   • Skład publikacji, wykonanie projektu okładki i oprawy książki.
   • Opublikowanie książki i jej dystrybucja.
  5. Tekst może zostać odrzucony na etapie sprawdzania wymogów formalnych (kontrola formalna) - w sytuacji niespełnienia wymogów formalnych, lub na etapie recenzji (kontrola merytoryczna)  jeśli wartość naukowa zaproponowanego tekstu jest znikoma.
  6. W przypadku skierowania tekstu do poprawek według wskazań recenzenta autor jest zobowiązany do naniesienia poprawek zgodnie z udzielonymi wskazówkami, pod rygorem odrzucenia tekstu na etapie kontroli recenzenckiej.
  7. Zasady recenzji i etyki wydawniczej oraz instrukcja edytorska zawierająca informacje o wymaganiach formalnych dla tekstów dostępne są na Stronie www.cfasofficial.com w odpowiednich zakładkach. Autor przesyłając tekst akceptuje te zasady i zobowiązuje się do przestrzegania zasad edytorskich opisanych w instrukcji edytorskiej, pod rygorem odrzucenia tekstu na etapie kontroli formalnej.
  8. Przesyłając tekst Wydawnictwu, Autor zgłaszający swój rozdział do monografii wieloautorskiej (lub innego typu publikacji wieloautorskiej) akceptuje następujące zastrzeżenia wydawnicze: (a) Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do odrzucenia tekstów zawierających poważne błędy gramatyczne, stylistyczne czy interpunkcyjne; (b) Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do selekcji nadesłanych tekstów; (c) Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do ingerencji w treść i format tekstów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia publikacji; (d) Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany ostatecznej daty publikacji; (e) W razie zebrania wysokiej liczby tekstów Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do wydania więcej niż jednej książki, publikując prace w ramach dwóch (lub większej liczby) tomów; (f) Gdy wysyłka drukowanego egzemplarza książki jest przewidywana i ma mieć miejsce za granicę Polski Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do obciążenia Autora kosztami wysyłki; (g) Wniesiona opłata publikacyjna wraz z opłatami akcesoryjnymi (np. opłatą ze egzemplarz drukowany lub egzemplarze dodatkowe) nie podlega zwrotowi (za dzień wykonania całości usługi polegającej na umożliwieniu udziału w procedurze wydawniczej uznać należy dzień wniesienia zasadniczej opłaty publikacyjnej) – od niniejszej zasady nie przewidujemy wyjątków; (h) Ze względu na odległe terminy publikacji – dla publikacji wieloautorskich – oraz rosnące koszty, zastrzegamy sobie prawo do podwyższenia opłaty publikacyjnej w stopniu odpowiadającym oficjalnemu współczynnikowi inflacji ustalonemu przez Narodowy Bank Polski od dnia ogłoszenia danego naboru tekstów. 
  9. Druk egzemplarzy papierowych książek przewidziany jest wtedy, gdy ogłoszenie o danym naborze tekstów tak stanowi (dla publikacji wieloautorskich) lub gdy przewiduje to odrębna umowa z autorem/redaktorem. Drukowany egzemplarz autorski (jeśli taki przewiduje ogłoszenie o naborze tekstów) przewidziany jest tylko dla autorów, których tekst został opublikowany (osoby których teksty zostały z jakiejkolwiek przyczyny odrzucone nie nabywają prawa do otrzymania egzemplarza autorskiego). 

 

 1. Redakcja i korekta tekstów anglojęzycznych:
  1. Usługa świadczona przez Fundację Center For American & European Studies (NIP: 7812019909, REGON: 38871141800000, KRS: 0000895006).
  2. Usługa Redakcji i korekty tekstów anglojęzycznych polega na usunięciu błędów ortograficznych, gramatycznych i interpunkcyjnych, a konsekwencji uczynienie tekstu poprawnym (korekta) oraz usuwanie błędów stylistycznych, niezręcznych, błędnie zastosowanych związków frazeologicznych, a w konsekwencji nadanie zdaniom w języku angielskim odpowiedniej płynności i logiki oraz zwiększenie łatwości odbioru tekstu, przy jednoczesnym zachowaniu jego przekazu (redakcja).
  3. Podmiot Świadczący usługę w ramach usługi podejmuje się korekty m.in. tekstów biznesowych, naukowych, z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, teksty prawnicze i prawne, teksty blogowe, literackie z zakresu literatury pięknej i literatury faktu, teksty biograficzne.
  4. Usługa jest wyceniana za stronę redagowanego lub korygowanego tekstu. 1 strona to 1800 znaków ze spacjami.
  5. Po dokonanej korekcie możliwe jest ponowne zamówienie korekty tego samego tekstu. Drugie i każde kolejne zlecenie korekty tego samego tekstu może być wykonane przy rabacie 50%. Rabat przyznawany jest na życzenie zamawiającego.
  6. Korekta obejmuje poprawę błędów ortograficznych, gramatycznych i interpunkcyjnych. Korekta nie obejmuje opracowania przypisów, bibliografii, ani żadnej innej części nadesłanego dokumentu poza samym jego tekstem.
  7. Redakcja obejmuje całościową pracę nad stylem, płynnością, logiką i wydźwiękiem tekstu, a także opracowanie przypisów. Redakcja tekstu obejmuje także jego korektę.
  8. Terminy realizacji korekty lub redakcji zależą od długości oraz stopnia skomplikowania tekstu i są ustalane indywidualnie dla każdego zamówienia.
  9. Korekta i redakcja tekstów nie obejmuje kontroli merytorycznej. CFAS w ramach usługi nie zajmuje się udzielaniem porad prawnych i nie ponosi odpowiedzialności prawnej za redagowane lub korygowane teksty prawnicze i prawne. 
  10. Podmiot Świadczący usługę gwarantuje bezpieczeństwo i poufność tekstu. CFAS nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie treści przesłanych tekstów jeśli obowiązek ich udostępnienia będzie wynikał z przepisów prawa (np. żądanie udostępnienia materiałów przez urzędy lub upoważnione służby). Teksty których opracowania Podmiot Świadczący Usługę się nie podejmuje są bezpowrotnie usuwane w ciągu 5 dni od ich otrzymania.

 

 1. Mentoring i Konsultacje Eksperckie:
  1. Usługa świadczona przez Fundację Center For American Studies Language Courses (NIP: 7812019909, REGON: 38871141800000, KRS: 0000895006).
  2. Usługa Mentoringu polega na analizie dotychczasowego doświadczenia i osiągnięć Uczestnika, wyznaczenia planu działania, a następnie pomocy w jego realizacji i monitoringu postępów Uczestnika. Usługa Konsultacji Eksperckich polega na konsultacjach w związku z wybranym przez Uczestnika tematem oraz doradztwie co do najlepszego rozwiązania. Konsultacje i mentoring nie są coachingiem ani sesjami motywacyjnymi.
  3. Podmiot Świadczący usługę w ramach usługi oferuje m.in. konsultacje w zakresie pierwszych studiów lub pierwszej pracy, opracowania ścieżki rozwoju, poradnictwa w zakresie doboru aktywności i budowy imponującego CV, tworzenia sieci kontaktów, pierwszych kroków w kierunku kariery naukowej, pierwszych kroków w kierunku własnego biznesu, przygotowania do wyjazdu na studia do Stanów Zjednoczonych.
  4. Usługa Mentoringu jest jest wyceniana zgodnie z wybranym pakietem. W skład każdego pakietu wchodzi odpowiednia liczba spotkań, 1 spotkanie online w danym miesiącu, (spotkanie trwa 60 minut), doradztwo w zakresie wyznaczania celów i zadań, możliwość kontaktu mailowego, bieżące monitorowanie efektów pracy Uczestnika, ewaluacja postępów Uczestnika. Do wyboru są pakiety z:
   • 3 spotkaniami,
   • 6 spotkaniami,
   • 9 spotkaniami,
   • 12 spotkaniami.
  5. Usługa Konsultacji Eksperckich wyceniana jest godzinowo, zgodnie z Cennikiem.
  6. Usługi Konsultacji Eksperckich i Mentoringu nie są coachingiem ani sesjami motywacyjnymi.

 

 1. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej:
  1. Usługa świadczona przez Fundację Center For American Studies Language Courses& European Studies (NIP: 7812019909, REGON: 38871141800000, KRS: 0000895006).
  2. Usługa Przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej polega na przeprowadzeniu analizy przesłanego CV oraz opisu stanowiska, na które Uczestnik aplikuje oraz umiejętności autoprezentacji Uczestnika oraz doradztwo w zakresie prawidłowego i skutecznego odbycia rozmowy o pracę.
  3. Rejestracja i opłacenie konsultacji jest równoznaczne z rezerwacją terminu i czasu lektora. Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi w razie nieobecności lub anulacji ze strony Uczestnika konsultacji.
  4. Rejestracja na konsultacje terminie krótszym niż 72 godziny (3 dni) wiążę się z dodatkową opłatą w wysokości 30 złotych. Rejestracja na konsultacje w terminie krótszym niż 24 godziny (1 dzień) wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 60 złotych.
  5. Podmiot Świadczący usługę dokłada należytej staranności, aby jak najlepiej przygotować Uczestnika do rozmowy kwalifikacyjnej, ale nie ponosi odpowiedzialności za niepomyślny wynik docelowej rozmowy o pracę lub innej rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 1. Konsultacje CV i listu motywacyjnego.
  1. Usługa świadczona przez Fundację Center For American & European Studies (NIP: 7812019909, REGON: 38871141800000, KRS: 0000895006).
  2. Usługa Przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej polega na przeprowadzeniu analizy przesłanego CV i Listu Motywacyjnego oraz opisu stanowiska, na które Uczestnik aplikuje oraz doradztwo w zakresie prawidłowego i skutecznego przygotowania CV i Listu Motywacyjnego.
  3. Rejestracja i opłacenie konsultacji jest równoznaczne z rezerwacją terminu i czasu lektora. Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi w razie nieobecności lub anulacji ze strony uczestnika konsultacji.
  4. Rejestracja na konsultacje terminie krótszym niż 72 godziny (3 dni) wiążę się z dodatkową opłatą w wysokości 30 złotych. Rejestracja na konsultacje w terminie krótszym niż 24 godziny (1 dzień) wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 60 złotych.
  5. Usługa nie obejmuje graficznego opracowania CV ani listu motywacyjnego.

 

§6
[Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość
lub poza lokalem przedsiębiorstwa]

 1. Zgodnie z art. 27 i n. Ustawy o Prawach Konsumenta Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od zakupu usługi poprzez Stronę. Uczestnik może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
 2. W przypadku odstąpienia od zakupu usługi kwota wpłacona przez Uczestnika za daną usługę zostanie w całości zwrócona na konto, z którego dokonano opłaty, w terminie 14 dni od doręczenia formularza zwrotu.
 3. Formularz zwrotu dostępny jest pod adresem: Formularz zwrotu.
 4. Jeżeli na wyraźne żądanie Uczestnika, i za jego zgodą, wykonywanie usługi rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, Uczestnik ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. W sytuacji odstąpienia od umowy przez konsumenta, kwota zwrócona konsumentowi zostanie pomniejszona o wartość zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 7. Postanowienia §6 stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§7
[Newsletter]

 1. Usługa newslettera polega na nieodpłatnym przesyłaniu przez Podmioty Współpracujące na podany przez użytkownika adres e-mail wiadomości zawierających informacje o rabatach i nowościach oraz produktach i usługach Podmiotów Współpracujących.
 2. Użytkownik zapisujący się do newslettera nazywany jest subskrybentem.
 3. Każdy użytkownik może korzystać z usługi newslettera. Korzystanie z newslettera wymaga od użytkownika podania adresu e-mail lub adresu pocztowego oraz wyrażenia zgody na otrzymywanie od Podmiotów Współpracujących wiadomości stanowiących informacje handlowe w ramach usługi newslettera.
 4. Podanie adresu e-mail lub adresu pocztowego oraz wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usługi newslettera.
 5. Subskrybent korzystając z usługi newslettera ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania danych cudzych bez zgody osób uprawnionych.
 6. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi newslettera stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Podmiotów Współpracujących stanowić może naruszenie prawa i skutkować m.in. odpowiedzialnością odszkodowawczą.
 7. Umowa o korzystanie z usługi newslettera zostaje zawarta na czas nieokreślony w momencie zapisania się do newslettera za pomocą formularza dostępnego na Stronie. 
 8. Subskrybent ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi newslettera ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy skutkuje cofnięciem zgody na wysyłkę newslettera udzielonej przez subskrybenta i usunięciem go z listy odbiorców newslettera. Wypowiedzenie umowy następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy wskazany w Regulaminie lub wysłanie wiadomości pocztą tradycyjną na adres pocztowy wskazany w Regulaminie.
 9. Podmioty Współpracujące mogą zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi newslettera po uprzednim poinformowaniu subskrybentów poprzez wiadomość e-mail lub wiadomość pocztą tradycyjną. Podmioty Współpracujące mają prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail lub adresu pocztowego podanego przez subskrybenta.
 10. Podmioty Współpracujące są współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usługi newslettera. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Podmioty Współpracujące zostały określone w Polityce prywatności.
 11. Subskrybent może bez podania przyczyny odstąpić od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. Odstąpienie dokonuje się poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres mailowy wskazany w Regulaminie lub wysłanie wiadomości pocztą tradycyjną na adres pocztowy wskazany w Regulaminie. 

 

§8
[Postępowanie reklamacyjne]

 1. Użytkownik oraz Uczestnik może złożyć reklamację co do usług świadczonych przez Podmioty Współpracujące.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Podmiotów Współpracujących względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą o prawach konsumenta. Dla umów zawartych do dnia 31 grudnia 2022 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Podmiotów Współpracujących wobec konsumentów wynikają w szczególności z Kodeksu Cywilnego (w szczególności z art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). W przypadku umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023 roku zastosowanie znajdują przepisy ustawy o prawach konsumenta.
 3. W razie braku zgodności towaru z umową konsumentowi przysługują uprawnienia określone w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie o prawach konsumenta. Podmioty Współpracujące niniejszym informują o przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową. 
 4. Reklamację można złożyć w dowolnej formie, w szczególności formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego na Stronie, za pomocą wiadomości e-mail albo pocztą tradycyjną na adres właściwego dla danej usługi Podmiotu Współpracującego. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko usługobiorcy z opisem zgłaszanych zastrzeżeń.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji właściwy Podmiot Współpracujący wzywa składającego reklamację do jej uzupełnienia w stosownym zakresie.
 6. Podmioty Współpracujące rozpoznają reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 7. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail, bądź adres pocztowy wskazany w reklamacji.
 8. W wypadku, gdy użytkownik będący konsumentem składa reklamację co do jakości usług oferowanych przez właściwy Podmioty Współpracujący, a podmiot ten nie uznaje roszczenia, użytkownik może wówczas skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń należą m.in.:
  1. postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy Inspekcji Handlowej;
  2. wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
  3. interwencja powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
  4. rozstrzyganie sporów on-line, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Online Dispute Resolution) przez podmioty ODR.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 10. Powyższe postanowienia dotyczące konsumentów stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W stosunku do pozostałych przedsiębiorców strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

 

§9
[Dane osobowe]

 1. Podmioty Współpracujące przetwarzają dane osobowe Użytkowników i Uczestników jako współadministratorzy danych osobowych. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Podmioty Współpracujące zostały określone w Polityce prywatności. 

§10
[Zasady odpowiedzialności]

 1. Podmioty Współpracujące podejmują starania, aby zapewnić użytkownikowi nieprzerwany dostęp do Strony przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.
 2. Podmioty Współpracujące zastrzegają możliwość stosowania przerw technicznych w działaniu serwisu. Każdorazowa przerwa nie będzie dłuższa niż 24 godziny. O każdej przerwie technicznej użytkownik będzie informowany.
 3. Podmioty Współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem ze Strony przez użytkownika.
 4. Podmioty Współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu błędnego użycia, niemożności użycia lub błędnego działania Strony z powodu siły wyższej, winy użytkownika lub innych powodów niezawinionych przez Podmioty Współpracujące.
 5. Podmioty Współpracujące nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez użytkownika danych nieprawdziwych.
 6. Podmioty Współpracujące zastrzegają sobie prawo do modyfikacji usług oferowanych na stronie oraz świadczenia usług różniących się od tych oferowanych na Stronie.

§11
[Zmiany regulaminu]

 1. Podmioty Współpracujące zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. Regulamin może być zmieniony z powodu:
  1. zmiany na Stronie, w tym wprowadzenia nowych funkcjonalności, dodania nowych usług, a także zmiany wymogów technicznych;
  2. dodania lub zmiany usług świadczonych przez Podmioty Współpracujące w ramach swojej działalności;
  3. chęci poprawy jakości obsługi użytkowników i ułatwienia im korzystania ze Strony;
  4. konieczności poprawy bezpieczeństwa dostępnych funkcjonalności Strony;
  5. konieczności dostosowania regulaminu do przepisów obowiązującego prawa, w tym decyzji, nakazów, orzeczeń, interpretacji lub innych postanowień organów publicznych;
  6. konieczności doprecyzowania lub wyjaśnienia postanowień regulaminu;
 2. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Podmioty Współpracujące, który nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia za pośrednictwem Strony zmienionego regulaminu.
 3. Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach w regulaminie poprzez informację zamieszczoną na Stronie. Jeśli użytkownik nie sprzeciwia się stosowaniu zmienionych warunków w terminie, zmienione warunki uznaje się za przyjęte przez użytkownika. Za sprzeciw wobec zmienionego regulaminu uznaje się rozwiązanie umowy z właściwym Podmiotem Współpracującym.

§12
[Postanowienia końcowe]

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy Prawo telekomunikacyjne, Ustawa o prawach konsumenta oraz RODO.
 2. W razie sporów z użytkownikiem będącym konsumentem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.
 3. W razie sporów z użytkownikiem niebędącym konsumentem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę właściwego Podmiotu Współpracującego.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2023.

Zapisz się na nasz Newsletter
Zyskaj darmowego ebooka i kody rabatowe

Obiecujemy nie wysyłać Ci spamu, Twój e-mail jest bezpieczny.

Twoja strefa czasowa

Nasza strona korzysta z ciasteczek, aby jej działanie było jak najlepsze dla Ciebie. Korzystanie ze strony wiąże się z Twoją zgodą na ich użycie.