ETYKA WYDAWNICZA


Przy publikowaniu prac naukowych, Wydawnictwo kieruje się zasadami etycznymi wzorowanymi na zasadach postulowanych przez Komitet ds. Etyki Publikacji (Committee on Publication Ethics).

Przede wszystkim, dokładamy wszelkich starań, aby zapobiec plagiatom, zjawiskom ghostwriting i guest authorship oraz dyskryminacji autorów pod jakimkolwiek względem. Wydawnictwo dba również o to, aby ocena przeprowadzana w ramach sprawdzania wymogów formalnych oraz ocena merytoryczna w trakcie recenzowania publikacji były w pełni obiektywne i rzetelne.

 • 1Wydawnictwo opiera proces recenzowania publikacji o współpracę z zewnętrznymi Recenzentami, posiadającymi co najmniej stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego. Recenzenci dobierani są w zależności od podejmowanej w danej publikacji tematyki naukowej. W związku z tak przyjętą metodą nie dajemy gwarancji, że każdy nadesłany tekst zostanie zakwalifikowany do druku. Dbamy o to, aby publikacje wydawane przez Center For American Studies Publishing Press prezentowały wysoki poziom zarówno pod względem naukowym, jak też stylistycznym i typograficznym.

 • 2Wszystkie recenzje odbywają się w trybie double-blind-review, czyli zasady tzw. podwójnej ślepej recenzji. W myśl tej zasady ani Autor, ani Recenzent nie znają swojej tożsamości podczas prac redakcyjnych.

 • 3Recenzenci są dobierani w taki sposób, aby zapobiec wystąpieniu konfliktu interesów (wynikającego z powiązań ekonomicznych lub osobistych między podmiotami uczestniczącymi w procesie publikacji).

 • 4Poszczególne części pracy, a także całe publikacje na etapie recenzji są chronione tajemnicą jako dokumenty poufne. Nazwiska Recenzentów ujawniane są dopiero w momencie publikacji pracy. Również dane osobowe autorów i recenzentów chronione są przed nieuprawnionym rozpowszechnianiem, o czym szczegółowo stanowi polityka RODO Center For American Studies.

 • 1Nadrzędnym celem recenzji jest merytoryczna ocena jakości nadesłanego tekstu.

 • 2Recenzja powinna być obiektywna i pozbawiona oceny jakichkolwiek nie-merytorycznych aspektów pracy.

 • 3Wszelkie uwagi krytyczne Recenzenta powinny znaleźć rzetelne uzasadnienie naukowe.

 • 4Recenzent nie sugeruje cytowania własnych prac, chyba, że są ku temu wyjątkowo istotne powody.

 • 5Do obowiązków Recenzenta należy terminowe sporządzenie recenzji oraz bieżąca komunikacja z Redaktorem publikacji/Wydawnictwem.

 • 1Autorzy ponoszą pełną odpowiedzialność za zawartość merytoryczną nadesłanych tekstów, jak również odpowiedzialność prawną w przypadku naruszeń praw własności intelektualnej.

 • 2Niedopuszczalne jest kopiowanie treści z cudzych tekstów w jakiejkolwiek formie (książek, czasopism, Internetu) i posługiwanie się cudzymi słowami bez odpowiedniego cytowania.

 • 3Wszelkie cytaty powinny być odpowiednio wyodrębnione w tekście zgodnie z wymogami edytorskimi. Odpowiedzialność za wyodrębnienie cytatów ponosi każdorazowo Autor tekstu.

 • 4W bibliografii Autor wskazywać może wyłącznie publikacje do których odnośniki znajdują się w przypisach. Niedozwolone jest pozorne wydłużenie listy przytaczanych publikacji w bibliografii.

 • 5Przesyłając do Wydawnictwa tekst, Autor akceptuje sprawdzanie jego oryginalności przy użyciu programu antyplagiatowego.

 • 1Autorem artykułu/rozdziału jest osoba, która napisała tekst lub miała istotny wkład w jego powstanie oraz współuczestniczyła w procesie ustalenia ostatecznego kształtu tekstu.

 • 2Zakazany jest plagiat, autoplagiat oraz posługiwanie się fałszywymi danymi. Jeśli Autor dopuści się któregokolwiek z powyższych uchybień, Wydawnictwo podejmie odpowiednie kroki mające na celu ich usunięcie. Jeśli okaże się to konieczne, Wydawnictwo poinformuje o uchybieniach jednostkę naukową Autora lub odrzuci tekst Autora.

 • 3Zakazany jest ghostwriting (autorstwo widma) oraz guest authorship (autorstwo gościnne). O ghostwritingu mówimy wtedy gdy nazwisko osoby, która napisała tekstu lub w istotny sposób przyczyniła się do powstania tekstu pozostaje nieznane (ghost writer nie figuruje jako autor tekstu). O guest authorship mówimy wtedy, gdy nazwisko osoby figuruje jako autora tekstu, ale w rzeczywistości osoba ta nie przyczyniła się do jego powstania lub przyczyniła się w sposób znikomy.

 • 4 Jeśli jest to konieczne, w sytuacji gdy w tworzeniu tekstu brała udział więcej niż jedna osoba, w artykule/rozdziale należy podać informację jaki był wkład każdego z autorów (decydujący jest charakter wkładu, nie wkład procentowy). Stosowną informację umieścić można w przypisie dolnym na pierwszej stronie tekstu.

 • 5Zmiana informacji o autorstwie wymaga pisemnej zgody wszystkich pozostałych autorów tekstu (w formie elektronicznego oświadczenia). Autor, który pragnie dokonać zmiany o autorstwie ma obowiązek uzasadnić swoje stanowisko. Wszelkie spory pomiędzy autorami rozstrzygane są między nimi (bez udziału Redaktora monografii czy Wydawnictwa). W razie skutecznej zmiany autorstwa, autor wnioskujący o zmianę zobowiązany jest o tym fakcie powiadomić Wydawnictwo, które może wówczas opublikować tekst na nowo wraz z prawidłową informacją na temat autorstwa oraz wydać stosowne oświadczenie w tym zakresie.

 • 6Wniesiona opłata publikacyjna nie podlega zwrotowi (jest bowiem uruchomieniem wykonania usługi wydawniczej).

 • 1Decyzja o tym, które teksty (artykuły/rozdziały) zostaną opublikowane w monografii należy do Redaktora/Redaktorów.

 • 2Na Redaktorze/Redaktorach monografii ciąży obowiązek weryfikacji czy zostały zachowane normy etyczne i intelektualne w przesyłanych tekstach.

 • 3Redaktor/Redaktorzy zobowiązani są do oceny tekstów wyłącznie w oparciu o kryteria obiektywne. Nie stanowią obiektywnych przesłanek oceny względy polityczne, ekonomiczne, osobiste lub jakiekolwiek inne, niezwiązane bezpośrednio z zawartością merytoryczną tekstów.

 • 4Redaktor/Redaktorzy są obowiązani zachować w tajemnicy opracowywane teksty aż do momentu ich publikacji. Kontakt w sprawie tekstów może następować tylko pomiędzy Redaktorem/Redaktorami a Wydawnictwem lub – jeśli pozwalają na to okoliczności – Recenzentami.

 • 5Jeśli Redaktor/Redaktorzy odpowiadają za wybór Recenzentów monografii, to na nich spoczywa obowiązek zapewnienia etycznej i merytorycznej recenzji oraz obowiązek ujawnienia (potencjalnego) konfliktu interesów. W razie ujawnienia konfliktu interesów w terminie późniejszym, na Redaktorze/Redaktora spoczywa też obowiązek publikacji poprawek i/lub sprostowań. Gdyby okazało się to niezbędne, dany tekst (lub cała publikacja) może zostać przez Wydawnictwo wycofana, a Wydawnictwo nabywa prawo do wydania sprostowania i oświadczenia w tym zakresie.

Jeśli okaże się, że publikacja jest efektem nierzetelności, nieuczciwości lub plagiatu, Wydawnictwo (tudzież Redaktor pracy zbiorowej) mają prawo do żądania od Autorów stosownych wyjaśnień oraz ewentualnych poprawek w tekście. Jeśli poprawki i publikacja erraty nie są wystarczające do usunięcie uchybień, Wydawnictwo ma prawo wycofać tekst z prac redakcyjnych lub – w razie opublikowanego już tekstu – usunąć tekst z publikacji.

Zapisz się na nasz Newsletter
Zyskaj darmowego ebooka i kody rabatowe

Obiecujemy nie wysyłać Ci spamu, Twój e-mail jest bezpieczny.

Twoja strefa czasowa

Nasza strona korzysta z ciasteczek, aby jej działanie było jak najlepsze dla Ciebie. Korzystanie ze strony wiąże się z Twoją zgodą na ich użycie.